رساله خوابگاه دانشجویی

فهرست مطالب

پیشگفتار 1
طرح مساله 2
ضرورت تحقیق 3
اهداف کلی تحقیق 3
فصل اول 6
دانشجو (جوان) 6
1-1 ویژگی ها و روحیات نسل جوان 7
فصل دوم 13
خوابگاه دانشجوی 13
2-1مفهوم خوابگاه دانشجویی 14
2-2-تاریخچه و سیر تحول خوابگاه های دانشجویی در جهان 16
2-3-نحوه شکل گیری اولین خوابگاه های دانشجویی در ایران 17
2-3-1-مدارس علمیه 17
2-3-1-1-نظام کالبدی 17
2-3-2-تاریخچه کوی دانشگاه تهران 19
2-4ضرورت و اهمیت توسعه ی خوابگاه های دانشجویی 23
2-4-1-روند رشد تعداد دانشجویان دانشگاه های کشور 23
2-5روند کمی توسعه خوابگاه های دانشجویی به نسبت جمعیت متقاضی 24
2-6-ضرورت توسعه خوابکاه های دانشجویی در بخش غیر دولتی 26
2-7-مزایای استفاده از خوابگاه دانشجویی 27
2-7-1-اقتصاد 28
2-7-2-امنیت 28
فصل سوم 30
دانشجو و خوابگاه 30
3-1 جمعیت مخاطب در خوابگاه های دانشجویی 31
3-1-1-مقایسه گستره مخاطبین خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی 31
3-1-2-ویژگی های فعالیت های فرهنگی در خوابگاه های دانشجویی 32
3-2-فراغت 33
3-2-1-کارکردهای فراغت 33
3-3-آثار و نتایج اوغات فراغت 34
3-3-1-اوغات فراغت و تأمینسلامت و بهداشت روانی 34
3-3-2-اوقات فراغت و تأمین سلامت جسمانی 34
3-3-3-اوقات فراغت و تعالی شخصیت 35
3-3-4-اوقات فراغت و رشد و توسعه فرهنگی 36
3-3-5-اوقات فراغت و خلاقیت ها 36
3-3-6-اوقات فراغت و توسعه مهارتهای شناختی 36
3-3-7-اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی 37
3-4-اوقات فراغت و جنسیت 38
3-5-لزوم برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی 38
3-6- نقش فعالیت های جنبی در زندگی اجتماعی دانشجویان خوابگاهی 39
3-7-عوامل محیطی 41
3-7-1-تراکم جمعیت و محدودیت فضا 41
3-7-1-1-اثرات اردحام در خوابگاه و تاثیر آن بر ساکنین 41
3-7-2-تراکم جمعیت در اتاقها 42
3-7-3-قوانین و دیسیپلین محیط خوابگاه های دانشجویی 42
3-7-4-فرهنگ بومی مکانقرارگیری خوابگاه 43
3-7-5-عدم هماهنگی میان انتظارات دانشجو از محیط اطراف و وضع موجود 43
3-8-عوامل داخلی 43
3-8-1 شخصیت درون 44
3-8-2 عدم انعطاف پذیری 44
3-8-3-نارضلیتی دانشجو از رشته تحصیلی 44
3-8-4- حساسیت 44
3-9-بررسی ابعاد کمی و کیفی مشکلات دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی 45
3-9-1 همجواریهای نامناسب 48
3-9-2-قدمت ساختمانهای خوابگاهی 48
3-9-3- مشکلات ناشی از پراکندگی خوابگاه ها 48
3-9-4-کمبود فضاها و امکانات فرهنگی 49
3-10-مشکلات مربوط به امکانات تأسیساتی و بهداشتی 50
3-10-1- حمامها و سرویسهای بهداشتی 50
3-10-2-آشپزخانه 51
3-11- بهداشت 51
3-12-کمبود امکانات رفاهی 52
3-13- امکانات پزشکی 52
3-14-عدم تناسب امکانات موجود با رشته تحصیلی دانشجویان 52
3-15-تراکم گسترده دانشجویان در اتاقها 53
3-16- امنیت در خوابگاه ها 53
3-17-نحوه مدیریت و چالشهای موجود 54
3-18- پذیرش میهمان 54
3-19-مشکلات موجود در خوابگاه های دختران 55
3-20مشکالت خوابگاه ها از دیدگاه مسئولین 55
3-21راهبردها و توصیه های کلی در جهت رفع و یا کاهش معضلات موجود در خوابگاه ها 66
3-21-1راهکارهایی جهت به حداق راسندن مدت زمان ناسازکاری دانشجویان در خوابگاه ها 66
3-21-1-1توزیع افرار جدیدالورود بین قدیمی تر ها 66
3-21-1-2بهره مند ساختن دانشجویان از تفریحات سالم 66
3-22-ویژگیهای خوابگاه دانشجویی مطلوب 67
3-23- ویژگی های کیفی 72
3-23-1-امنیت و ایمنی 72
3-23-2-محرمیت 72
3-23-3-آرامش 72
3-23-4- خلوت 73
3-23-5-امکان ارتباط با طبیعت 73
3-24-برنامه ریزی فضای سبزو تاثیر آن بر افراد 74
3-25-اختلاف معیارهای طراحی خوابگاه بر اساس جنسیت دانشجویان 75
3-25-1-طراحی محیط 75
3-25-2-امکانات 75
3-26-فضاهای عملکردی 76
فصل چهارم 77
مجتمع های خوابگاهی 77
4-1-انواع خوابگاه های دانشجویی از لحاظ نحوه تصرف و مالکیت 78
4-2-ساختار کالبدی مجموعه های خوابگاهی 79
4-3-نظام عملکردی 86
4-3-1-انواع اتاقهای دانشجویی و نحوه آرایش آنها 86
4-3-1-1- استاندارد تاق تکنفره 86
4-3-1-2-اتاق دو نفره 86
4-3-1-3-اتاق سهنفره 87
4-3-1-4-اتاق چهار نفره 87
4-3-1-5-سوئیت 88
4-3-1-6-آپارتمان 90
4-4تسهیلات و خدمات 91
4-4-1-تعداد آسانسورها 91
4-4-2-راهرو 91
4-4-2-1-گنجایش راهرو 92
4-4-3-بالکن 92
4-4-4-انتقال زباله 94
4-4-5-دستگاه های مکانیکی 95
4-4-6-کانال تاسیسات 95
4-5-تأثیر شکل کلی ساختمان خوابگاه درفرصت های نظارت 101
4-5-1-اهمیت تعداد تقسیمات ساختمان 101
4-5-2اهمیت سایت مجموعه 102
4-6ورودی 103
4-7-روشهای ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت 104
4-8-نورپردازی 105
4-9 اصول حفاظت از مجموعه های خوابگاهی در برابر آتش سوزی 105
4-9-1-محصور کردن ٱتش 107
4-9-2-دود 107
4-10- راه های فرار از حریق و خروج از بنا 108
4-10-1-فرار از طبقه همکف 108
4-10-2-پناهگاهها 109
4-10-3-حداقل تعداد راههای خروج الزامی 110
4-10-4-بخشهای مختلف راه خروج 110
4-11-اصول حفاظت از ساختمان در برابر زلزله 113
4-11-1-معماری ساختمان 113
4-11-2-مطالعه جزئیات ساختمانی 117
4-12-اصول حفاظت از ساختمان خوابگاه های دانشجویی 118
4-12-1- نقاشی ساختمان ها 118
4-12-2-عایق کاری 119
4-12-3-یراق آلات در و پنجره 119
4-12-4-تجهیزات بهداشتی 119
4-12-5- تجهیزات خوابگاه ها (میز مطالعه، تخت و کمد) 119
4-12-6-نمای ساختمان 120
فصل پنجم 121
تدقیق برنامه فیزیکی 121
5-1-بررسی فضاهای مورد نیاز در مقیاس بلوک های خابگاهی 122
5-1-1-اتاق دانشجویان 122
5-1-1-1-ابعاد اتاق 124
5-1-1-2-هندسه اتاق 126
5-1-1-3-روشنایی 126
5-1-1-4-آکوستیک 127
5-1-1-5-رنگ 128
5-1-1-6-پوشش کف 128
5-1-3-سرویس های بهداشتی 131
5-1-4-اتاق غذارخوری 132
5-1-5-اتاق نشیمن عمومی 133
5-1-6-سالن بازی 134
5-1-7-تلفن 135
5-1-8-اتاق تلویزیون 135
5-1-9-سالن مطالعه 135
5-1-10-لابی مجلات 136
5-1-11-اتاق میهمان 137
5-2-بخش اداری 137
5-2-1-اتاق سرپرست 137
5-2-2-اتاق مسئول شب 137
5-2-3-اتاق استراحت کارکنان 138
5-2-4-اتاق کمکهای اولیه 138
5-2-5-تلفنخانه 138
5-2-6-آبدارخانه و سرویس 138
5-3-فضاهای خدماتی و تأسیساتی 139
5-3-1-رختشویخانه 139
5-3-1-1-اتاق گرم 139
5-3-1-2-اتاق اطو کشی 140
5-3-2-پارکینگ 140
5-4-انبارهای مورد نیاز در خوابگاه دانشجویی را می توان به 2 دسته تقسیم نمود. 140
5-4-1-انبار وسایل اضافی دانشجویان 140
5-4-2-انبار مبلمان و تجهیزات 141
5-5-موتورخانه 141
5-6-فضاهای ارتباطی افقی (راهروها) 141
5-7-فضاهای ارتباط عمودی 142
5-7-1-پلکانها 142
5-7-2-آسانسورها 143
5-7-2-1-فضای انتظار 144
5-7-2-2-آسانسور حمل بار 144
5-8-بررسی فضاهای مورد نیاز در مقیاس کل مجموعه 144
5-8-1-سالن فعالیت های رایانه ای 144
5-8-2-کتابخانه 144
5-8-3-سالن های ورزشی سرپوشیده 145
5-8-3-1-روشنایی، گرمایش و تهویه 145
5-8-3-2-انبار و تجهیزات 146
5-8-3-3-سالن استراحت و تغذیه 146
5-8-3-4-اتاق کمک های اولیه 146
5-8-3-5-رختکن و دوش 146
5-9 ضوابط محوطه سازی 146
5-10شیب گذرگاهها 147
5-11-گردش صندلی های چرخدار 148
5-12 سلف سرویس 148
5-13- تریا 149
فصل ششم 150
بررسی نمونه های مشابه 150
6-1 بررسي نمونه هاي داخلي 151
6-1-1 خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد 151
6-1-2 خوابگاه فرزانگان دانشگاه الزهرا 155
6-1-3 خوابگاه دانشجویان خواجه نصیر الدین طوسی 160
6-2 نمونه های خارجی 161
6-2-1 ساختمان خوابگاه تایتگن (TIETGEN DORMITORY) 161
6-2-2 ساختمان خوابگاه IAK (THE IAK DORMITORY) 166
6-2-3 خوابگاه دانشجویی دانشگاه هیفا 167
6-2-4 خانه بیکر 170
6-2-4 خوابگاه دانشگاه هایدلبرگ 172
6-2-5 خوابگاه دانشگاه هاروارد 175
فصل هفتم 177
شناخت زمینه 177
7-1 مطالعات تاریخی شهرو بررسی اقلیمي 178
7-1-1تنوعآبوهواواقلیمدرایران 178
7-2اقلیممعتدلومرطوب(سواحلدریایخزر) 179
7-3استانگلستان 181
7-4جغرافیایانسانیاستانگلستان 184
7-5جغرافیایطبیعیاستانگلستان 185
7-6جغرافيايسياسياستانگلستان 186
7-7ويژگيهاياقليمياستانگلستان 187
7-8معرفیشهرستانگرگان 190
7-9مکان‌هایتفريحيودیدنی 191
فصل هشتم 194
مبانی نظری طرح 194
8-1-شناخت محدوده و سایت 195
8-1-1-دلایل انتخاب سایت 195
منابع 198


پیشگفتار
این رساله به دنبال این بوده که با شناخت کامل و همه جانبه محدودیت ها، نیازها و مشکلات دانشجوی خوابگاهی علی الخصوص دختران و بازتابهای روانی این عوامل در جامعه امروز و فردا، در جهت پاسخگویی به مشکلات و رفع نیازها و استفاده از ظرفیت های موجود حرکت کند. در اقدام اول باید تدابیری جهت مقابله با کمبود خوابگاه اندیشید که این کار از وظایف مسئولان امر است. تلاش برای تامین امکانات، ایجاد مراکز مشاوره و کتابخانه در خوابگاه های دانشجویی، فضای سبز و رسیدگی به مسائل روحی از مهمترین وظایف مدیران خوابگاه ها به شمار می رود و تنها مدیرانی در انجام این وظایف موفق هستند که از تخصص لازم برخوردار و آموزشهای لازم را نیز فراگرفته باشند و از سوی دیگرنیز باید گفت چنانچه مدیران خوابگاه ها از توان مالی و فردی و نیز حمایت های مسئولین ذیربط برخوردار نشوند هیچ یک از این مشکلات قالب حل نخواهند بود. بعد دیگر قضیه طراحی محیط و فضاهای خوابگاهی مطلوب است که با بهره گیری از توجه به تخصص معماران و شهرسازان محقق می گردد.
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که دختران زمان بیشتری را نسبت به پسران در خوابگاه سپری می کنند و یا به عبارت دیگر خوابگاه دانشجویی برای دختران محل زندگی است، برعکس پسران که از آن بیشتر برای خواب استفاده می کنند. با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی کشور ما و محدودیت و آسیب پذیری بیشتر دختران نسبت به پسران، هدف پروژه حاضر، تامین شرایط یک محل سکونت و زندگی دسته جمعی مطلوب با توجه به نیازها و خواسته های دختران و خلق فضاهایی است که آنان را فارغ از محدودیت ها و در چهارچوب فرهنگ جامعه، تشویق به حرکت و پویایی نموده و ضمن پرکردن اوقات فراغت و آموزش و پرورش آنان که از اهداف دانشگاه می باشد، از انزوا طلبی آنان که ناشی از دوری از خانواده و غربت است جلوگیری به عمل آورد.
طرح مساله
پایان دبیرستان و گذر از سد کنکور،آغاز رسیدن به آرزویی بزرگ یعنی همان راهیابی به دانشگاه است.بسیاری از افراد رسیدن به فردایی بهتر و مطلوب تر،شغل بهتر و عزت و موفقیت اجتماعی را در گرو ورود به دانشگاه می دانند.افزایش تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه ،سیاست های پذیرش دانشجو و آمار 70 درصدی پذیرفته شدگان غیر بومی،که بخش قابل توجهی از آن را دختران تشکیل می دهند،افزایش تعداد دانشجویان متقاضی خوابگاه را در پی داشته است.برای جوانان ورود به خوابگاه تجربه ای است هیجان انگیز،مانند خروج از غار یا کشف سرزمینی تازه.این اولین امکان تماس مستقیم و مستقل با دنیا،خارج از مدرسه است و البته بدیهی است که جوانان در این تجربه نه چندان کوتاه به شکلی ناباورانه و نامنتظرانه با واقعیت های تازه برخورد می کنند که ممکن است خوش یا ناخوش باشند و قطعا پیمودن این راه خالی از مسئله و مشکل نخواهد بود.
آنچه مسلم است فشار وارده بر دانشجوی غیر بومی چند برابر فشاری است که بر دانشجوی بومی وارد می شود.دانشجوی بومی ممکن است فشار درسی،اقتصادی و ... داشته باشند اما،دانشجوی غیر بومی علاوه بر آنها دوری از خانواده،غربت و مشکلات زندگی با کسی که هم فرهنگ و هم روحیه او نمی باشد را نیز بر دوش می کشد.جوان دانشجو در محیط جدید به دنبال امنیت عاطفی می گردد که خلا خانواده و زندگی قبلی او را پر کند.بدیهی است محیط مناسب خوابگاه می تواند کمک مؤثری برای تحقق این امر باشد و در مقابل،مشکلات بسیار خوابگاه ها می تواند موجب طولانی شدن دوره تحصیل و تاخیر در تعلیم و یا پرشانی و سرخوردگی دانشجو گردد.اینها همه و همه ما را بر آن می دارد که از این مسئله کیفیت فضاهای خوابگاهی و ارتباط مستقیم آن با سلامت روان دانشجو را بیشتر مورد توجه قرار دهد.طراحی فضای مناسب برای فعالیت ها و زندگی دانشجو به ویژگی های دوران جوانی،جنسیت،شرایط خاص روحی و نیازهای وی در خوابگاه سبب می شود که تنش ها و روان پریشی های ناشی از شر و شور جوانی و گذر از مرحله وابستگی به استقلال فردی و اجتماعی به کمترین مقدار خود برسد.


رساله خوابگاه دانشجویی پیش‌رو، برای نخستین بار و به طور اختصاصی، توسط فروشگاه معماری لوکس فایل و در قالب 226 صفحه ورد تهیه و تدوین شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد. شما با خرید و دانلود =رساله خوابگاه دانشجویی پیش‌رو، یکی از بهتریت انواع رساله کارشناسی معماری را در دست خواهید داشت که می‌تواند به عنوان یک الگو و منبع الهام جهت تدوین یک رساله خوابگاه دانشجویی دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فروشگاه مبانی نظری وپیشینه تحقیق،پرسشنامه ،پاور پوینت،تحقیق ومقاله دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید