رساله طراحی دانشكده معماري


فهرست مطالب
عنوان : دانشكده معماري صفحه
مقدمه 4
فصل اول : شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌هاي دانشگاهي 6
ويژگي‌هاي عمومي پرديس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي 7
آرايش وسازماندهي فضائي جزء بناها 8
اصول و ضوابط طراحي و فضاهاي دانشكده‌اي 9
فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهاي مورد نياز) 18
پلكان . 19
راهروها و مسيرهاي شيب دار ...... 19
دربها . 21
كيفيت هوا .... 21
راندمان ديد . 22
روشنايي مصنوعي .... 22
رنگ ...... 23
طرح و بافت .... 28
نويز (اغتشاش صوتي) وآكوستيك ..... 28
حساسيت نسبت به ارتعاشات .... 29
مسيرهاي پياده رو ..... 32
دسترسي و مسير گردش يا سيركولاسيون ...... 33
تئاترها و سالن‌هاي سخنراني 34
شكل اساسي .. 35
سالن‌هاي سخنراني : صندلي‌ها .. 35
سالن‌هاي سخنراني : مقررات آتش نشاني ..... 38
آكوستيك .. 38
فصل سوم : شرح برنامه دانشكده معماري .... 39
آشنايي با رشته‌هاي آموزشي دانشكده ...... 40
دوره كارشناسي معماري 40
دوره كارشناسي ارشد معماري ...... 43
فصل چهارم : بررسي نمونه‌هاي مشابه .... 52
يوگينا آفتاندليانس .... 45
دانشكده هنرهاي زيبا..... 46
دانشكده معماري اپورتو، (OPORTO) ...... 51
دپارتمان زمين شناسي، دانشكدة آويرو، پرتغال ..... 53
كلاس بلوك 3، دانشگاه آليكان .... 56
دانشكده حقوق، دانشگاه جيرونا 58
كالج آموزشي معلمان، (setubal).... 69
فصل پنجم : شناخت بستر طرح ...... 61
محدوده سایت... 62
فصل ششم : اقليم .. 64
روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي ...... 65
نيازهاي حرارتي و فضاهاي داخلي ساختمان . 77
فصل هفتم : معرفي پروژه .... 83
برنامه فيزيكي ... 84
طراحي (معماري، سازه، تأسيسات) .... 87
معماري .... 88
سازه . 90
تأسيسات . 92
اسناد و مدارك . 93
منابع و مآخذ . 94
مقدمه
تعليمات آكادميك نقش بسيار مهمي را در رشد صنعتي اقتصادي وفرهنگي جامعه ايفا مي‌كند. تمامي كشورهاي در حال توسعه ذخيره عظيمي از نيروهاي انساني دارند كه به منظور موثر واقع شدن در امر توسعه، اين گروه از جمعيت بايد مهارتهاي لازم را فرا مي‌گيرند در غير اينصورت اين نيروي بالقوه نه تنها نقش مؤثر خود را در توسعه و پيشرفت ايفا نمي‌نمايد بلكه خود بر مسائل و مشكلات مي‌افزايد. ارائه الگوي مناسب جهت ساماندهي قصايي دانشكدة معماري به منظور بالا بردن سطح مهارت و تربيت كارشناسان با تخصصهاي لازم براي تبديل نيرو بالقوه جامعه بالفعل و در نتيجه گامي بزرگ در جهت رشد صنعتي اقتصادي و فرهنگي جامعه است كه جزوة حاضر مطالعاتي است در جهت رسيدن به اين امر.

پيشگفتار :
به نام يگانه معمار هستي كه با دميدن روح آفرينندة خويش در كالبد انسان، او را جانشين خود بر روي زمين قرار داد. همانگونه كه خداوند با دميدن روح خود در جسم بي جان آدمي را مي‌آفريند. انسان نيز در مقام جانشين وي با دميدن روح خلاقة خود در كالبد مواد خام و بي جان به آنها زندگي مي‌بخشد و بدين سان هنر از انسان زاييده مي‌شود. آفرينش چشمة جوشان هنرهاست و آثار بزرگ هنري در پرتو نور آفرينشگري خالقان خودپا به عرصه وجود نهاده‌اند.

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فروشگاه مبانی نظری وپیشینه تحقیق،پرسشنامه ،پاور پوینت،تحقیق ومقاله دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید