فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنــامه سازگاری تحصیلی

پرسشنــامه سازگاری تحصیلی - 1‏ صفحه: ‏پرسشن‏ــ‏امه سازگاری تحصیلی ‏دستور العمل‏:‏ عبارات زير به تجربيات شما در دانشگاه مربوط مي شود‏.‏هر عبارت...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامۀ خود پندارۀ راجرز

پرسشنامۀ خود پندارۀ راجرز - ‏پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ ‏راجرز Self Concept Questionnaire ‏ :‏ برای ‏سنجش ‏خودپنداره ‏از پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ ‏ر...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتئوس 1979)

پرسشنامۀ ترس ( مارکز وماتوس 1979) - ‏1 ‏سیاهۀ ترس ‏(‏پرسشنامۀ نشانه های رفتاری) ‏فُرم کوتاهِ پرسشنامۀ ترسFear Questionaire‏-‏ ‏ ( مارکز وماتئ...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار

پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار - ‏پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار ‏1 ‏بنام خدا ‏پرسشنامۀ تجدید نظر شدۀ احتکار ‏منبع: ‏دیوید ویل، و راب ویلسون(2005)...

قیمت : 28,790 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه‌ي بهزيستي روان‌شناختی ريف

پرسشنامه‌ي بهزيستي روان‌شناختی ريف - ‏به نام خدا ‏پرسشنامه‏‌‏ي بهزيستي ‏روان‌شناخت‏ی ريف ‏ابزارهاي متعددي براي اندازه‏‌‏گيري متغيرها وجود دارد. ...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه یادگیری سازمانی - ‏پرسشنامه یادگیری سازمانی ‏ردیف ‏گویه ‏خیلی کم ‏کم ‏متوسط ‏زیاد ‏خیلی زیاد ‏1 ‏بیانیه چشم‌انداز بانک، ارزشهایی را که ...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی1 - 1 ‏در سال 2012 کلانتر کوشه و نواربافی در جمعیت 860 نفری پرسشنامه روانشناختی ریف را هنجاریابی نمودند که آلفای گزا...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه¬ی سلامت اجتماعی کیینز)1998)

پرسشنامه¬ی سلامت اجتماعی کیینز)1998) - ‏پرسشنامه‏‏ی سلامت اجتماعی کیینز)‏1998) ‏کینز بر اساس مدل نظری خود از سلامت اجتماعی، پرسشنامه سلامت اجتم...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه یادگیری سازمانی سنگه

پرسشنامه یادگیری سازمانی سنگه - ‏ابزار‏ ‏پژوهش‏ ‏حاضر‏ ‏شامل‏ ‏دو بخش ذیل است: ‏الف) بخش اول:‏ ‏برای ‏بررسی عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏یادگیری سازمانی ...

قیمت : 35,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی